Dataskyddspolicy

Hem / Dataskyddspolicy

Registeransvarig

Affärssystem EAS AB (Org nr 559264-3315)
info@easoft.se

Registeransvarig person

Joona Suomala
Telefon: +46 85 010 3739
E-post: info@easoft.se

Registernamn

Easoft Groups gemensamma marknadsföringsregister

Skäl för registerföring och lagenliga informationskällor

Personuppgifter samlas in från personer som har lämnat sina uppgifter på något formulär på Easofts eller Easoft Docs webbsidor, registrerat sig som prenumerant på Easoft Docs eller Easofts nyhetsbrev eller deltar i en utlottning eller ett evenemang organiserat av Affärssystem EAS AB.

Registrets användningssyfte

Uppgifterna kan användas för utveckling av Easofts verksamhet, statistiska ändamål och för att producera mer personligt riktat innehåll i våra onlinetjänster.

Personuppgifter behandlas inom de gränser som tillåts och krävs enligt personuppgiftslagen. Informationen i registret kan användas i våra egna register för att rikta in annonseringen utan att avslöja personuppgifter till tredje part.

Viss registerinformation kan överföras till partnerservrar på grund av tekniska krav. Affärsststem EAS AB har rätt att publicera informationen i registret som en elektronisk eller skriftlig lista, såvida inte abonnenten specifikt förbjuder den.

Med lista avses till exempel postetiketter för direktmail eller en referenskarta eller -lista.

Abonnenten har rätt att vägra publicering av informationen genom meddelande till Easofts kundtjänst, via e-post till info@easoft.se

 

Information i registret

Personregistret innehåller följande uppgifter:

  • Personens för- och efternamn
  • E-postadress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Information om behandlade beställningar
  • Leveranstid för beställningar
  • Överlämnande av information

Informationen i registret används endast av Affärssystem EAS AB och Easoft Group, utom när man använder en extern tjänsteleverantör antingen för att tillhandahålla en mervärdestjänst eller för att stödja ett kreditbeslut.

Informationen kommer dock inte att lämnas ut till tredje part eller för personlig användning av dess partner. Personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen om det inte är nödvändigt för att säkerställa driften av de verktyg som används av Easoft eller dess partner.

Den registrerades personuppgifter kommer att förstöras på begäran av den registrerade såvida inte lagen hindrar radering av uppgifterna.

Registersäkerhetsprinciper

Registret kommer inte att lämnas ut till utomstående. Tillgång till registret kräver åtkomst till det interna systemet.

Det manuella materialet förvaras i ett låst utrymme och är endast tillgängligt för personer som har tillstånd att få åtkomst till informationen.

Granskningsrätt

Den registrerade ska ha rätt att, efter att ha angett de fakta som krävs för att söka efter informationen, veta vilken information som rör henne/honom i detta register eller om det inte finns någon information om henne/honom i registret.

Den registrerade som vill kontrollera informationen om sig själv måste lämna in en motsvarande begäran till den registeransvariges kontaktperson i ett egenhändigt undertecknat eller på liknande sätt certifierat dokument via e-post till info@easoft.se.

Rätt att kräva korrigering av information

Den registeransvarige ska utan onödigt dröjsmål på eget initiativ eller på begäran av den registrerade korrigera, radera eller komplettera personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade för avsedd behandling.

Den som är registeransvarig ska också förhindra spridning av sådan information om informationen kan äventyra skyddet för den registrerades integritet eller hans rättigheter.

Om den registeransvarige inte accepterar den registrerades begäran om att korrigera informationen, måste han eller hon utfärda ett skriftligt intyg om detta. Intyget ska också ange skälen till att begäran inte har godtagits. Den registrerade kan hänvisa ärendet till behandling av dataskyddsombudet.

Den registeransvarige ska meddela rättelsen av informationen till den person till vilken den registeransvarige har överlämnat eller från vilken den registeransvarige har mottagit felaktiga personuppgifter. Det finns dock ingen anmälningsplikt om det är omöjligt att göra anmälan eller kräver orimlig ansträngning. De ovanbeskrivna tillräckligt identifierade korrigeringsbegärandena bör adresseras till den registeransvariges kontaktperson via e-post till: info@easoft.se.