Hur utför man egenkontroller inom bygg på bästa sätt?

07.08.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Hur utför man egenkontroller inom bygg på bästa sätt?

I denna artikel lär du dig hur du på bästa sätt utför egenkontroller inom byggsektorn. Vidare lyfter vi även fram vikten av att utföra egenkontrollerna noggrant – och fördelarna som detta kan ge er som organisation. Lär dig de avgörande stegen för att genomföra effektiva egenkontroller med hjälp av veckans blogginlägg.

Vad är egenkontroller inom byggsektorn?  

Innan vi djup-dyker i hur du faktiskt kan utföra egenkontroller på bästa sätt, så måste vi först reda ut vad egenkontroller inom byggsektorn faktiskt är för något.  Kortfattat syftar egenkontroller inom byggindustrin till att verifiera och säkerställa att alla arbetsmoment och utförda arbeten i ditt byggprojekt uppfyller regler, krav, standarder och kvalitetsmål. Egenkontroller innebär att företag eller organisationer som är involverade i ett byggprojekt ansvarar för att själva granska och kontrollera sitt egenutförda arbete. Genom att utföra dessa kontroller minimeras risken för fel och brister som annars kan leda till kostsamma ombyggnationer, förseningar eller säkerhetsproblem. Kontrollerna ger också en möjlighet att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser innan de blir större problem. Det finns med andra ord stora tid- och kostnadsvinster att få genom att utföra egenkontroller på löpande basis inom byggprojekt.

Exempel på områden där egenkontroller kan tillämpas:

Säkerhetskontroller

Du kan använda egenkontroller för genomgång av arbetsplatssäkerheten och säkerhetsutrustning för att minimera olycksrisker. Dessa löpande säkerhetskontroller syftar till att minimera olycksrisken för dina anställda och att skapa en säker arbetsmiljö. Genom att granska och verifiera att säkerhetsåtgärder följs på er byggplats enligt gällande regler och standarder kan potentiella faror och riskfaktorer identifieras i tid. Du ger din anställda säkerhet genom extra säkerhetskontroller!

Kvalitetskontroller

Du kan likväl använda egenkontroller till granskning av arbetsutförande och material för att säkerställa hög kvalitet och överensstämmelse med specifikationer. Dvs, materialen ska löpande granskas för att säkerställa deras kvalitet och att de är lämpliga för användning i projektet. Vidare ska hantverkarnas och byggpersonalens arbetsinsatser löpande granskas så att även dessa håller en hög kvalitet utifrån det som ni kommit överens om med slutkund.

Bygglovsansökningar

Det är viktigt att löpande granska bygglovsansökningar noggrant för att säkerställa att de uppfyller alla krav och riktlinjer som krävs för att få godkänt bygglov. Detta inkluderar att kontrollera att ritningar och dokumentation för byggprojektet är korrekta och fullständiga. Vidare ska man granska att alla tekniska och juridiska aspekter är väl dokumenterade och i linje med gällande bestämmelser och byggföreskrifter.

Dokumentationskontroller

Dokumentationskontroller syftar till att säkerställa att all dokumentation för byggprojektet är korrekt och fullständig genom hela byggprocessen. Det innebär att man granskar och verifierar att alla nödvändiga dokument, ritningar, tillstånd, och rapporter är kompletta och uppdaterad för varje fas av byggprojektet. Detta är en extremt viktig fas att implementera till sina egenkontroller.

Miljökontroller

Inom egenkontroller i byggsektorn innebär miljökontroller att man noggrant granskar och säkerställer att alla miljökrav och hållbarhetsaspekter efterlevs under hela byggprocessen. Detta inkluderar att se till att byggprojektet genomförs med minimal påverkan på miljön och att det överensstämmer med alla relevanta miljölagar, regler och certifieringar.

Hur utför man egenkontroller inom bygg på bästa sätt?

Nu när vi har tittat på egenkontroller inom bygg- och hantverkssektorn faktiskt omfattar, så ska vi titta vidare på hur man faktiskt utför dessa kontroller på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Utveckla en detaljerad plan

För att säkerställa att era egenkontroller inom byggsektorn blir framgångsrika är det viktigt att utveckla en detaljerad plan för hur dessa ska utföras på regelbunden basis. Skapa en omfattande plan som täcker alla faser av era byggprocesser. Identifiera noggrant specifika områden och moment där egenkontroller behövs för att säkerställa hög kvalitet och överensstämmelse med krav gällande ett projekt. Genom en välgjord egenkontrollplan kan ni säkerställa att inga viktiga detaljer glöms bort och att alla relevanta aspekter av byggprojektet tas med i kontrollprocessen. En välplanerad egenkontrollplan bidrar till att minimera risken för fel och brister, och säkerställer en smidig och välorganiserad byggprocess.

Använd standarder och riktlinjer

För att säkerställa hög kvalitet och säkerhet inom byggsektorn är det viktigt att använda standarder och riktlinjer inom era egenkontroller. Baserat på lokala byggföreskrifter och internationella standarder ska tydliga riktlinjer fastställas för kvalitet, säkerhet och hållbarhet som ska följas under hela projektets gång. Genom att använda etablerade standarder och riktlinjer kan man säkerställa att byggprojektet utförs enligt branschens bästa praxis och uppfyller alla relevanta krav. Detta minskar risken för felaktigheter och problem, och bidrar till att byggprojektet blir framgångsrikt och hållbart på lång sikt.

Utbilda personalen

Se till att alla inblandade, inklusive arbetsledare och hantverkare, är medvetna om de krav och riktlinjer som gäller för projektet. Utbilda dem i rätt metoder och procedurer för att utföra egenkontroller. Utbildningen bör fokusera på att ge rätt metoder och procedurer för att genomföra egenkontroller. Detta innebär att alla inblandade ska förstå vad som förväntas av dem när de utför sina uppgifter och hur de ska rapportera eventuella avvikelser eller problem. Vidare ska även utbildning i de olika programvarorna som man med hjälp av utför egenkontrollerna genomföras.  Genom att ge dem rätt verktyg och kunskap kan ni förebygga fel och problem som annars kan uppstå längs vägen.

Implementera checklista och protokoll

Skapa detaljerade dokument med checklistor och protokoll för varje kontrollpunkt. Dessa dokument bör vara enkla att följa och förstå för att säkerställa en konsekvent genomförande av kontroller. Checklistorna och dokumenten ska även vara digitala. Det kommer att effektivisera ert arbete mångdubbelt. Detta minskar risken för att viktiga steg eller detaljer förbises, och det hjälper personalen att utföra sina uppgifter på ett enhetligt sätt. Digitala dokument blir också ovärderliga verktyg för utbildningen av ny personal. Det är enklare att lära ut ett digitalt system än vad de är att gå igenom tusentals olika manuella dokument.

Regelbundna inspektioner och uppföljning

Genomför alltid regelbundna inspektioner och kontroller under hela era byggprocesser. Uppdatera dokumentationen och följ upp eventuella avvikelser för att vidta snabba åtgärder vid behov. Under inspektionerna är det viktigt att uppdatera dokumentationen för att säkerställa att all information är aktuell och korrekt. Detta gör det också enklare att följa projektets framsteg och göra jämförelser över tiden. När avvikelser eller brister upptäcks under inspektionerna är det nödvändigt att agera omedelbart. Genom att följa upp på dessa punkter och vidta snabba åtgärder kan vi minimera eventuella negativa effekter och säkerställa att arbetet fortsätter enligt plan.

Är du intresserad av att utveckla era egenkontroller?

Är du intresserad av att effektivisera din organisations egenkontroller? Vår plattform möjliggör enkel och snabb skapande av detaljerade checklistor och protokoll för varje kontrollpunkt. Genom att använda våra digitala lösningar blir det också lättare att genomföra regelbundna inspektioner och uppföljningar. All information samlas in och dokumenteras på ett strukturerat sätt, vilket gör det enkelt att identifiera avvikelser och agera snabbt vid behov. Vår fokus på kommunikation och samarbete har också integrerats i våra digitala verktyg.

Boka gärna en kostnadsfri demo här kring vårt verktyg genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/

Vill du läsa mer om våra egenkontroller kan du göra det med följande länk: https://easoftdocs.se/?s=egenkontrol