Sex misstag bygg- och hantverksföretag utför vid projektarbete

14.04.2024 | Blogg

Hem / Blogg / Sex misstag bygg- och hantverksföretag utför vid projektarbete

Att hantera ett bygg- eller hantverksprojekt kräver noggrannhet och precision för att undvika misstag som kan leda till förseningar, extra kostnader och missnöjda kunder. Här är sex vanliga misstag som företag inom branschen kan göra under projektutföring och praktiska exempel på hur de kan påverka projektets utgång. 

Bristfällande tid- och schemaplanering

Planeringsfel kan få allvarliga konsekvenser för ett byggprojekt. Till exempel, om tidsschemat inte är realistiskt eller om resurserna inte allokeras på rätt sätt, kan det leda till förseningar och ökade kostnader. Ett praktiskt exempel på detta är när ett byggföretag planerar att slutföra ett projekt inom en viss tidsram utan att ta hänsyn till eventuella fördröjningar som kan uppstå på grund av väderförhållanden eller leveransproblem. Om tidsplanen inte är tillräckligt flexibel kan företaget hamna i en situation där de inte kan hålla tidtabellen, vilket resulterar i extra kostnader och missnöjda kunder.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Fel i materialhanteringen

Misstag i materialhanteringen kan leda till att fel material levereras till fel plats, att det saknas material eller att felaktiga mängder beställs. Till exempel, om ett byggföretag inte har tillräcklig kontroll över sitt lager och sina order, kan det resultera i förseningar och extra kostnader. Ett praktiskt exempel är när ett företag beställer för mycket material för ett projekt och inte har tillräckligt med plats för att lagra det. Det kan också vara fallet att material levereras sent eller att fel material levereras, vilket gör att arbetet måste avbrytas tills rätt material är tillgängligt.

Otillräcklig kommunikation och uppföljning

Projektledningsfel kan uppstå när det finns brister i kommunikationen mellan olika parter eller när projektet inte följs upp på ett adekvat sätt. Det kan leda till att viktig information går förlorad eller att problem inte upptäcks i tid, vilket i sin tur kan leda till förseningar och ökade kostnader. Ett exempel på detta är när projektledaren inte kommunicerar tydligt med entreprenörer och leverantörer om projektets krav och tidsplan. Det kan också vara fallet att projektledaren inte följer upp arbetet regelbundet för att säkerställa att det går enligt planen, vilket kan leda till att problem upptäcks för sent och måste åtgärdas till höga kostnader.

Fel i kvalitetskontrollen

Kvalitetskontrollfel kan uppstå när det finns brister i övervakningen av arbetsprocessen och i utförandet av tester för att säkerställa att arbetet uppfyller de nödvändiga standarderna. Detta kan leda till att felaktiga material eller metoder används, vilket i sin tur kan påverka projektets slutresultat och kundens tillfredsställelse.

Ett praktiskt exempel är när ett byggföretag inte utför tillräcklig kontroll av arbetsprocessen för att säkerställa att rätt material och tekniker används. Det kan också vara fallet att företaget inte genomför tillräckliga tester och inspektioner för att upptäcka eventuella fel i arbetet innan det är för sent att åtgärda dem.

Brister i säkerhetsrutiner och utbildning

Fel i säkerhetskontrollen kan leda till olyckor, skador och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Detta kan inträffa när det finns brister i de säkerhetsrutiner som följs eller när arbetsstyrkan inte har tillräcklig utbildning eller medvetenhet om riskerna. Ett exempel är när ett byggföretag inte tillhandahåller tillräcklig utbildning för sina anställda om hur man säkert utför olika arbetsuppgifter eller om hur man använder skyddsutrustning korrekt. Det kan också vara fallet att företaget inte har tillräckliga säkerhetsrutiner på plats för att minimera risken för olyckor och skador.

Bristfärdig dokumentation kring projektets framfart

Dokumentationsfel kan uppstå när det finns brister i hanteringen och arkiveringen av viktig information relaterad till projektet. Detta kan leda till att dokument saknas eller är ofullständiga, vilket i sin tur kan göra det svårt att spåra projektets framsteg eller att uppfylla kundens krav. Ett exempel är när ett byggföretag inte har en effektiv process för att samla in och arkivera alla dokument relaterade till ett projekt. Det kan också vara fallet att företaget inte tillhandahåller tillräcklig utbildning eller resurser för att säkerställa att alla dokument hanteras korrekt och att de är tillgängliga när de behövs.

Fel i arkivering

Arkiveringsfel kan uppstå när det finns brister i hur dokument struktureras och sparas samt när de inte är tillgängliga när de behövs. Detta kan göra det svårt att hitta viktig information i rätt tid och kan leda till förseningar eller missförstånd i projektet. Ett exempel är när ett byggföretag inte har en tydlig struktur för hur dokument ska arkiveras och sparade. Det kan leda till att dokument går förlorade eller blir svåra att hitta när de behövs för referens eller revision.

Hur ett ERP-system kan hjälpa till att förhindra dessa misstag för bygg- och hantverksföretag

Ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) kan spela en viktigt roll för att minimera och förebygga ovanstående misstag för bygg- och hantverksföretag. Genom att integrera olika affärsprocesser och funktioner i en centraliserad plattform kan ett ERP-system erbjuda följande fördelar:

Planering och resursallokering

Genom att använda ett ERP-system kan företag effektivisera sin planeringsprocess och säkerställa en korrekt tilldelning av resurser, inklusive material, arbetskraft och utrustning. Detta minskar risken för planeringsfel och ökar projektets effektivitet.

Bättre materialhantering

Med ett ERP-system kan företag övervaka och hantera sitt materialflöde på ett effektivare sätt. Genom att ha en tydlig överblick över materialbehov, lagerstatus och leveranser kan man minska risken för fel i materialhanteringen och förseningar i projektet.

Styrning och uppföljning av projekt

ERP-system erbjuder funktioner för att övervaka och styra projektets framsteg i realtid. Detta innebär att företaget kan identifiera och åtgärda eventuella problem eller avvikelser från planen i ett tidigt skede, vilket minskar risken för förseningar och extra kostnader.

Bättre kvalitets- och säkerhetskontroll

Genom att integrera kvalitets- och säkerhetskontrollprocesser i ERP-systemet kan företag säkerställa att alla nödvändiga åtgärder och kontroller utförs korrekt och i rätt tid. Detta minskar risken för fel i kvalitet och säkerhet och bidrar till att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Effektiv dokumenthantering och arkivering

Med ett ERP-system kan företag strukturera och spara sina dokument på ett enhetligt och organiserat sätt. Detta gör det lättare att hitta och dela viktig information när det behövs och minskar risken för fel i dokumentationen och arkivering.

Genom att implementera ett ERP-system kan bygg- och hantverksföretag optimera sina affärsprocesser, öka sin produktivitet och minska risken för misstag och förseningar i projekt. Detta leder inte bara till en ökad lönsamhet utan också till en förbättrad kundnöjdhet och ett starkare företagsrykte på marknaden.

Intresserad av Easofts ERP-lösning?

Vi på Easoft har utvecklat digitala system som kan hjälpa er att undvika dessa typiska misstag. Vi har har digitala lösningar till allt detta. Vill du som läsare av denna artikel få ytterligare information om hur vi kan hjälpa er? Boka en kostnadsfri demo genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/