Vad bör en egenkontroll för VVS-företag innehålla?

13.08.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Vad bör en egenkontroll för VVS-företag innehålla?

Ett VVS-företags framgång bygger på att leverera tjänster av högsta kvalitet samtidigt som säkerheten och överensstämmelsen med gällande regelverk är prioriterade. En välstrukturerad egenkontroll utgör en avgörande faktor för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett professionellt och pålitligt vis. I denna artikel har vi valt att framhäva några centrala aspekter som varje VVS-företag bör noggrant undersöka under sina egenkontrollsrundor. Med hjälp av denna artikel kommer ert VVS-företag kunna lyfta era egenkontroller till en högre nivå – och genom detta stärka och vidareutveckla er organisation på en mer avancerad nivå.

Arbetsmiljö och säkerhet för dina anställda

En aspekt som bör kontinuerligt granskas för era anställda inom VVS-branschen är att arbetsmiljön och säkerheten på era arbetsplatser följer de juridiska bestämmelser som gäller i Sverige. Några områden som bör undersökas är bland annat:

 • Den fysiska arbetsmiljön, det vill säga att säkerställa att arbetsutrymmena för era anställda inte innehåller faror eller hinder som kan leda till olyckor eller skador.
 • Att utvärdera ventilation, belysning och temperatur för att garantera en hälsosam arbetsmiljö.
 • Att identifiera eventuella ergonomiska risker som kan resultera i belastningsskador eller andra hälsoproblem för era anställda.
 • Granskning av brandvarnare, brandsläckare och övrig brandskyddsutrustning.
 • Säkerställande av att utrymningsvägar är tydligt markerade och fria från hinder.
 • Att kontrollera att arbetsmetoderna är säkra och inte utsätter era anställda för onödiga risker.
 • Utvärdera om det finns klara arbetsinstruktioner gällande säkerhetsfrågor och att era anställda är medvetna om dessa.

Genom att noggrant följa dessa kontrollområden kan ert VVS-företag säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för era anställda, samtidigt som ni upprätthåller full överensstämmelse med gällande regler och bestämmelser. Detta kommer att bidra till att stärka ert företags professionalism och pålitlighet i branschen.

Löpande kvalitetskontroll av arbetsutförande

Förutom detta bör ert företag fortlöpande övervaka att era VVS-montörers arbetsutföranden lever upp till de standarder som ni har utlovat era slutkunder. Detta är särskilt viktigt i stora VVS-projekt, då bristande kvalitet i era installationer lätt kan bli kostsamt.

Några faktorer som ni bör granska angående arbetsutförandet inkluderar:

 • Användningen av lämpliga och certifierade material för att säkerställa hållbarheten i installationerna.
 • Att byggnormer och regler följs att undvika potentiella framtida problem eller sanktioner.
 • Noggrannhet i installationernas utförande för att undvika läckage eller andra problem som kan uppstå på grund av slarv.
 • Att kontrollera att arbetet utförs inom de tidsramar som planerats och att färdigställandet sker i tid för att undvika förseningar och störningar för era kunder.

Genom att noggrant övervaka dessa aspekter kan ni säkerställa att era VVS-projekt uppfyller den höga kvalitet som era kunder förväntar sig. Detta kommer att bibehålla ert företags rykte och framgång på marknaden. Noggrannhet är av yttersta vikt, oavsett om det gäller stora eller små VVS-projekt som ni tar på er.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Kontrollera så att allt material håller en hög standard

Vidare bör ni alltid, under era egenkontroller, undersöka att allt VVS-material som ni har köpt in till projektet håller en hög standard. Genom regelbundna kontroller av materialet säkerställer ni följande aspekter:

 • Materialets motståndskraft mot korrosion eller andra skador.
 • Att materialet kontinuerligt uppfyller den standard som utlovats för kunderna.
 • Att VVS-materialet håller den nivå som krävs enligt svensk lagstiftning.

Alla dessa materialkontroller bör, som sagt, utföras regelbundet för att ständigt upprätthålla en hög standard i allt material. Genom att på regelbunden basis arbeta med egenkontroller inom dessa delområden skapar ni även ett stort förtroende hos era slutkunder.

Regelverk och licenser

Det är även av yttersta vikt att implementera regelbundna kontroller avseende regelverk och licenser i ett VVS-projekt. Detta innebär att ni, genom noggranna egenkontroller med regelbundna intervaller, säkerställer att alla licenser inom ert VVS-projekt är aktuella och inte på något sätt föråldrade. Vidare bör ni med regelbunden frekvens även kontrollera att er personal innehar de nödvändiga certifieringarna som krävs för deras arbete. Genom detta kan ni kontinuerligt kvalitetssäkra er personals kunskapsnivå gentemot slutkunden.

Kontrollera att era projekt tar miljöansvar

I takt med att omvärlden blir alltmer miljömedveten är det oerhört viktigt att er organisation även prioriterar miljöfrågor. Ett effektivt sätt att åstadkomma detta är att regelbundet genomföra egenkontroller av hur er VVS-arbetsplats efterlever miljöregler.

Här är några exempel på områden som kan kontrolleras:

 • Kontrollera att avfall sorteras på korrekt sätt och att återvinning samt avfallsminimering prioriteras på arbetsplatsen. Säkerställ att farligt avfall, såsom kemikalier och spill, hanteras på ett säkert och lagligt sätt.
 • Granska energiförbrukningen i byggnaden eller projektet. Se till att energieffektiva lösningar används och att onödig energiförbrukning minimeras, exempelvis genom att stänga av utrustning när den inte används.
 • Kontrollera att vatten används effektivt och att eventuella vattenläckor åtgärdas omedelbart. Utvärdera möjligheterna att installera vattenbesparande enheter eller system.
 • Översyn av användningen av miljövänliga och återvinningsbara material. Utred om det går att minska användningen av icke-hållbara material och prioritera produkter med låg miljöpåverkan.
 • Om det finns relevanta miljöcertifieringar eller standarder för byggnader eller projekt, säkerställ att dessa efterföljs. Arbeta mot att uppfylla eller överträffa kraven för dessa certifieringar.

Genom att noggrant granska dessa områden i era egenkontroller kan ni inte bara minska er miljöpåverkan utan även visa ert engagemang för hållbarhet och bidra till en bättre miljö för framtiden. Detta stärker också ert företags anseende och attraktionskraft för kunder som värdesätter miljöansvar.

Uppföljning och förbättring

En väsentlig del av egenkontrollen är att regelbundet utvärdera dess effektivitet. Genom noggrann granskning och analys av genomförda kontroller och insamlade data kan ni identifiera mönster och potentiella områden för förbättring. Genom att vara proaktiva i er approach kan ni inte bara reagera på problem när de uppstår, utan även implementera åtgärder för att förebygga dem.

Vill ni höja kvaliteten på era VVS-egenkontroller

Genom att sträva efter förbättringar i era VVS-egenkontroller visar ni er dedikation till kvalitet, miljöhänsyn och säkerhet. Det är ett steg mot att bygga en starkare och mer ansvarsfull verksamhet. Vi finns här för att stödja er på denna resa, med expertis och verktyg för att nå era mål. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för ert företag och vår miljö. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er att lyckas med era VVS-egenkontroller och överträffa era förväntningar.

Boka gärna en kostnadsfri demo via följande länk, så kan vi visa hur ni kan effektivisera era egenkontroller för ert VVS-företag: https://easoft.se/gratis-demo/

Genom att inkludera dessa element i en egenkontroll kan VVS-företag säkerställa en hög standard för arbete, säkerhet och överensstämmelse med branschregler. En omfattande egenkontroll är en investering i kvalitet och professionell service som kommer att gynna både företaget och dess kunder på lång sikt.