Vanliga misstag vid egenkontroller av markarbeten

08.04.2024 | Blogg

Hem / Blogg / Vanliga misstag vid egenkontroller av markarbeten

För att säkerställa hög kvalitet och säkerhet vid markarbeten är egenkontroller ett viktigt arbetsmoment. I och med att detta är ett viktigt arbetsmoment är det är högsta vikt att utförandet av egenkontrollerna inte innehåller någon form av fel. I denna artikel kommer vi att undersöka några vanliga fel vid utförandet av egenkontroller och ge vägledning för att undvika dem.

Bristfärdig planering

Ett vanligt misstag när man utför egenkontroller för markarbeten är att en tydlig planering och struktur kring dess utförande saknas. Planera därför alltid hur ni ska utföra egenkontroller och sätt upp en tydlig struktur på vad som ska kontrolleras under kontrollrundorna. Ni måste med andra ord som organisation sätta er ner och ta fram relevanta dokumentmallar och se till så att dessa innehåller betydelsefulla kontrollpunkter. Vidare bör ni även planera regelbundna kontrolldagar så det blir en kontinuitet i egenkontrollerna.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Obehörig personal

Personal utan den relevanta yrkeserfarenheten, kompetensen och utbildningen för egenkontrolluppgifter kan leda till fel och ökade säkerhetsrisker. Till exempel kan en oerfaren anställd missa viktiga saker under sin kontrollrunda. Det spelar ingen roll vilka moderna system ni använder för egenkontroller, personen bakom kontrollen måste trots allt veta vad det är hen undersöker. Det är med andra ord avgörande att ha kvalificerad personal som förstår hur man korrekt utför egenkontrolluppgifterna för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt.

Uteblivna inspektioner

Ett stort misstag i egenkontroller för markarbeten är att inte utföra dessa alls.  Genom att hoppa över eller skjuta upp inspektioner kan fel och brister i arbetet gå obemärkt förbi, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser på långt sikt. Till exempel kan uteblivna inspektioner av byggnadsställningar leda till att osäkra arbetsförhållanden upptäcks för sent, vilket ökar risken för fallolyckor och personskador. Tänk aldrig att egenkontroller är bortkastade pengar som inte leder någon vart. Det är ett farligt tänk som kan äventyra både din personals säkerhet och projektets slutresultat.

Bristfärdig dokumentation kring upptäckter

Vag eller inkonsekvent dokumentation av egenkontrollresultaten kan försvåra rapportering och uppföljning. Till exempel kan bristfällig dokumentation av markprovtagning göra det svårt att bedöma om marken uppfyller projektspecifikationerna och säkerhetskraven. Ett tips är att införskaffa digitala system som per automatik dokumenterar resultaten av egenkontrollerna. Genom ett digitalt system missar ni aldrig att utföra egenkontrollen, allt sparas för er digitalt och dokumenten finns alltid tillgängliga för er.  Via ett digitalt system är det även extremt enkelt att i efterhand söka upp tidigare utförda egenkoller och se vad man kan lära sig av dessa.

Bristfällig reaktion på avvikelser

Genom att ignorera identifierade avvikelser och fel kan situationen för projekten förvärras och ytterligare problem uppstå vid ett senare tillfälle. Till exempel kan bristande hantering av rapporterade säkerhetsbrister leda till allvarliga olyckor på arbetsplatsen och skada arbetsplatsens rykte och trovärdighet. Det är viktigt att snabbt identifiera och åtgärda avvikelser för att säkerställa att arbetet kan fortsätta enligt planen och att arbetsplatsen förblir säker. Åtgärda med andra ord alltid alla upptäcker omgående. Att skjuta fram saker är aldrig en hållbar reaktion på lång sikt. 

Dålig riskhantering

Otillräcklig identifiering och hantering av risker kan leda till oväntade problem och skador under arbetets gång. Till exempel kan bristfällig riskhantering vid markarbeten leda till skador på närliggande infrastruktur eller miljöskador som kan ha långsiktiga konsekvenser för samhället och miljön. En noggrann och systematisk riskhantering är avgörande för att minimera risken för olyckor och skador och för att säkerställa att arbetet kan genomföras säkert och effektivt.

Bristfällig kommunikation

Bristfärdig kommunikation kring egenkontrollsresultaten är aldrig något att föredra. Till exempel kan personen som utfört egenkontrollen slarva bort sitt fysiska pappersdokument eller bara glömma att lämna in det under utsätta tidsramar. Viktig information når genom detta inte i tid till rätt personer och åtgärder kan inte sättas in fort mot brister i projektet. Ett tips är att införskaffa digitala dokumentmallar för egenkontroller till markarbeten. Digitala dokumentmallar är ofta implementerade in i system som du igenom kan skicka vidare egenkontroller direkt när den är utförd. På så viss slipper dina anställda fysiskt att skicka pappersdokument och eran kommunikation effektiviseras.

Är ni intresserade av att effektivisera egenkontroller inom markarbeten?

Är ni ett bygg- eller hantverksföretag som vill undvika alla dessa risker? Då bär ni bekanta er med Easofts lösningar inom egenkontroller för markarbeten. Via våra lösningar kan ni helt digitalt utföra egenkontroller för markarbeten. Utifrån informationen ni ger systemet skapas det sedan en digital mall. Läs gärna mer om våra lösningar vi följande länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/egenkontroll-mall/